AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Envanter gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde taranması gerekli önlemlerin alınabilmesine olanak sağlar. Bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. AGTE, kültürümüze özgü yeni bir ölçek olması amacıyla ülkemizde geliştirilmiştir. Çocuğun beceri ve gelişimi anneden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Uygulayıcı tarafından ebeveynden bilgiler alınırken, çocuk da odaya alınarak gözlem yapılır. Çocuğun şu andaki gelişimini ve becerilerini değerlendirmeye yönelik olarak anneye ya da bakımveren kişiye sorulan soruların ‘evet, hayır, bilmiyorum’ şeklinde yanıtlandığı toplam 154 maddeden oluşmuştur. Sorular; gelişimin farklı, ancak birbirleriyle ilişkili dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-öz bakım alanlarını temsil edecek biçimde düzenlenmiştir. Bu alt testler, çocuğun yaşına uygun sorularla başlar. Çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında doğru bilgilere ulaşılmasını sağlaması açısından kapsamlı bir testtir. Gelişimsel bozuklukların, gözlenerek ya da normal muayene sırasında fark edilmesi zordur. Bu envanter, gelişimsel gecikme veya gelişimsel düzensizlik göstermesi açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde fark edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlar. Böylece ebeveynler çocuklarını gelişimsel olarak daha iyi gözlemleyebilir, tanıyabilirler. Çocuklarını hangi alanlarda nasıl desteklemeleri gerektiğini öğrenirler. Test sonuçlarında gelişimsel olarak farklılık ya da gecikme çıkması, bunun fark edilmesini sağlayarak erken müdahale şansı yaratır. Bu nedenle ebeveynlere, çocuğun kritik dönemleri olan 0-6 ay, 12-18 ay, 2-3 yaş ve 5-6 yaş arasında bu gelişim envanterini yaptırmaları önerilir. Bu test, merkezimizde çocuk ruh sağlığı alanında çalışan uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır.

GESELL (Gelişim Figürleri Testi)

2-7 yaş arasındaki çocuklarda motor beceri,el-göz koordinasyonu,görsel algıyı ölçen bir test olarak kullanılmaktadır. Basitten zora doğru sıralanan geometrik şekillerden oluşmuş kartlarda çocuğun gördüğü şekilleri çizmesi istenmektedir. Çizilen şekiller Gesell normlarına tablosuna göre puanlanarak değerlendirme yapılır.Toplam puanı çocuğun gelişim düzeyini göstermektedir .Buna göre yapılan gözlem,gelişim düzeyi de dikkate alınarak uzman tarafından çocukla ilgili önerilerde bulunulmaktadır.

WİSC-R ZEKA TESTİ

WISC-R zeka testi 1939 da yetişkinler için hazırlanmıştır. Kısaca W-B (Wechsler-Bellevue) olarak adlandırılan bu ölçek 1955 yılında yenilenmiş ve adı WAIS (Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği) olarak değiştirilmiştir. 1949 yılında David Wecshler (1896-1981) tarafından geliştirilmiş, 6-16, 11yaşlarındaki çocuklar için WISC’i (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) hazırlanmıştır. Bu ölçek 1974 yılında gözden geçirilmiş ve standardizasyonu yapılmış böylece WISC-R (Revised) ortaya çıkmıştır. Wechsler daha sonra 4-6 ve 2 yaşlarındaki okul öncesi çocuklar için WPPSI’i (Wechsler Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği) hazırlamıştır. Wechsler ölçeklerinin hedeflediği yaş grupları birbirlerinden farklı olmakla birlikte her üç ölçekte de Sözel ve Yapım (Performans) bölümleri bulunmaktadır. Her iki bölümde birbirlerinden farklı alt bölüm ya da ölçeklerden oluşmaktadır. Wechsler’in getirdiği yeni sistemin en önemli yararı, çocuğun yerini kendi yaşıtları içerisinde görebilmek ve zaman içerisinde bazı karşılaştırmalara gidebi1mektir. 6-16 yaş arası bireylere uygulanan ve WISC-R zeka testi, bireysel olarak yaklaşık 70-90 dakikada uygulanır.

CATTELL ZEKA TESTİ

Bu test R.B. Cattel tarafından geliştirimiş ve Türkçe uyarlaması Bağlan Toğrol tarafından yapılmıştır. Kültürden bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar ayrılır. Zeka-Performans testidir. 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilir. Uygun yaş grubuna göre bireyin kendisine verilen formu belirli bir süre içerisinde yanıtlaması istenir.

BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

Bender Gestalt Testi, 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay aralığındaki çocuklara uygulanan bir perfonmans testidir, L. A. Bender tarafından 1983 yılında geliştirilmiş bir performans testidir. Görsel uyaranın algılanmasını, görsel-motor koordinasyonu ve algılanan uyaranın motor işlevlerle ifade edilebilmesini yani görsel motor bütünleşmeyi ölçmektedir. Çocuktan kendisine gösterilen her biri ayrı bir kart üzerinde olan 9 şekli çizmesi istenir. Motor algılama konusunda bilgi veren bu testte, çocuğun çizimleri pek çok açıdan değerlendirilir ve algısal olarak sıkıntı yaşadığı alanlar ortaya konur. Ayrıca bu test algısal olgunluk, olası nörolojik bozulma ve duygusal uyumu da değerlendirmektedir. Dislektik (özgül öğrenme güçlüğü olan) çocukların, özellikle disgrafisi (yazma alanında özgül öğrenme güçlüğü) olan çocukların, görsel-motor algı alanında sıklıkla sıkıntı yaşadıkları unutulmamalıdır. Çocuklardaki regresyonu (gerileme), işlev kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zeka geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi). Test, mutlaka uygulama ve değerlendirme için eğitim almış, bu konuda yetki belgesi olan psikologlar tarafından uygulanmalıdır.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi okula gidecek çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadıklarını ölçer.

FROSTİG GÖRSEL ALGILAMA TESTİ

Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir. Frostig görsel algı testi de görsel algılamayı saptamaya yönelik dünyada da sıklıkla kullanılan bir performans testidir. 4-8 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Uygulanışı 35-40 dakika sürmektedir. Kalem kağıt testi olup görsel algıyı 5 algısal beceri üzerinden değerlendirir: -El-Göz Koordinasyonu, Şekil-Zemin Ayırımı, Şekil Sabitliği (değişmezliği), Mekan-konum algısı (uzaydaki pozisyon), Mekan İlişkilerinin Algısı (uzay ilişkileri) Çocukların görsel algılarını değerlendirmenin yanı sıra; çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını ölçen bir olgunluk testidir. Görsel algılama problemi olan çocukların, öğrenme objeleri ve bunların mekansal ilişkilerini algılama güçlükleri olacaktır. Bu nedenle görsel algı problemlerinin erken dönemde saptanması ve erken müdahale ile kalıcı problemlerin oluşmaması çok önemlidir. Bu test ile özellikle özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel algılamalarını saptamak mümkündür. Test, çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla da kullanılmaktadır. Frostig aynı zamanda görsel algı yeteneğinin geliştirilmesi için uygulanan bir eğitim programıdır. Bu anlamı ile test ve eğitim programı bir bütündür.


BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

Beier Cümle Tamamlama Testi; birey ve gurupların genel tutumlarını, eğilimlerini ve isteklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş bir testtir. Klinik çalışmalarda da kullanıldığı gibi, bireyi tanıma, geçmiş ve geleceğe karşı tutumlarını belirleme, aile, arkadaş ilişkilerine yönelik amaçlı öğrenci guruplarına alanında kullanılmaktadır. Çocuk, ergen ve yetişkinlerin; geleceğe, yeteneklerine, karşı cinse, anne-babalarına, iş veya okula karşı tavırları; kendilerine güvenleri, korku ve kaygıları, suçluluk duyguları ve çeşitli durumlara karşı olan tepkileri hakkında bilgi verir. Herhangi bir etkilenme ya da yardım söz konusu olmadığından, cümleler tamamen bireyin tutum ve davranışları ile iç dünyasını sergilemektedir. Testin, birçok güçlü yönü bulunmaktadır.

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

Görsel – mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Benton (1974) tarafından deliştirilen testin orijinali; Şekillerin farklı sürelerde sunumunu, Şeklin bakarak çizilmesini, Çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını veya Başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir.Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir. Test ülkemizde, farklı gelişim özelliklerinden gelen sağlıklı bireyleri ve çeşitli klinik örneklemleri içeren araştırmalarda kullanılmıştır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi bozukluğu olduğundan şüphe edilen çocuk ve yetişkinlere uygulanır. Uygulama ve değerlendirme biçimi çocuk ve yetişkinlerde birbirinden farklıdır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi bozukluğunun olup olmadığını varsa şayet derecesini ölçmeyi sağlar.

PEABODY RESİM KELİME TESTİ

Çocuklarda alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını ve resimlerle kelime(kavram) gelişimini belirlemek için kullanılan bir performans testidir. 3-17 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Test, 8 yaşından küçük (A formu-100 madde) ve 8 yaşından büyük (B formu-150 madde) olmak üzere iki farklı formdan oluşmaktadır. Çocuğa kartın üzerindeki dört resimden söylenilene uygun resmi göstermesi istenir. Doğru gösterdiği resimler puanlanır. Kronolojik yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı belirlenir. Test sonucuna göre dil gelişimiyle ilgili önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.

PORTEUS LABİRENT TESTİ

Çocugun labirentteki çıkış yolunu bulması esasına dayanmaktadır. Gündelik yaşamdaki davranuşlarda gösterilen yeteneği ölçer. Zekanın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılır. 6-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Süre sınırlaması yoktur.

BURDON DİKKAT TESTİ

Bu test çocuğun, dikkat gücünü ölçer. Çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her sayfada (30) satır vardır. Sayfadaki her harfin sayısı bilinir. Örnek olarak hazırlanan arka sayfadaki testte 31 tane (a), 29 tane (g), 31 tane (b) ve 29 tane (d) harfi bulunmaktadır. Burdon testi “10-20” yaşlarındakilere uygulanır . Sayfanın önceden ayarlanmış bir süresi de vardır. Her bölüm için ortaokula “3” lisede “2” dakika süre verilir. Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır.Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir. Burdon Dikkat Testi 10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir.Uygulama sırasında öğrencilerin testi yapmaya istekli olmaları ve motivasyon sağlayabilmeleri çok önemlidir, isteksiz yapıldığında dikkat güçleri de doğal olarak azalacaktır. Her bölüm için İlköğretimin ikinci kademesinde (3) Lisede (2) dakika süre verilir. Öğrencilere bir sayfa üzerine gelişi güzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her satırda (407) harf bulunur. Her sayfada da (20) satır vardır. Bu yapraktaki her harfin sayısı bilinir. Deneme için hazırlanan yaprakta 150 tane (a), 75 tane (g) 50 tane (b) ve 25 tane (d) harfi vardır.Öğrencilere şu şekilde yönerge verilir: “Önünüzdeki sayfada bulunan bütün a, b, d ve g harflerinin altlarını kurşun kaleminizle çizeceksiniz. Bir satırı gözden geçirirken önce yalnız bir harfi işaretleyemeyeceksiniz. Satırdaki tüm a, b, d, g lerin altını çizeceksiniz.’’ Öğrencilerin ne yapacaklarını çok iyi kavramaları gerekir,anlamalarını kolaylaştırmak için tahtaya yazılmış iki satır harf üzerinde birlikte deneme yapılabilir.

D2 DİKKAT TESTİ

9- 60 yaş arasına uygulanır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilecek tek form vardır. En fazla 8 dakika içerisinde test sonlanmalıdır. Deneğin her satırı 20 sn içerisinde tamamlaması beklenir. Test 14 satır, her satırda 47 karakter ve toplam 658 itemi içerir. “d” ve “p” harflerinin 3 farklı işaretli biçimi yer almaktadır. Bunlar harflerin üstünde, altında, üstünde ve altında olmak üzere yer alır.

Frankfurter Dikkat Testi

Kısa süreli bir testtir. Dikkat düzeyini ölçmektedir. Genellikle okula başlandığında uygulanır. 5-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.

Goodenough - Harris Bir İnsan Çiz Testi

Zaman sınırlaması yoktur. Dikkat, zeka değerlendirme ve projektif yorumlama amaçlı kullanılabilir. Bir insan resmi çizmesi istenir ve mudahele edilmez. Çizilen resim değerlendirilir. 5-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.

Kelime Söyleyiş Testi

3-4 yaşından itibaren uygulanabilir. Dil gelişimini ölçer. Yanlış çıkarılan sesler ve artikülasyon problemleri değerlendirilir.

MMPI ( Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri )

16 yaş ve üzeri bireylere uygulanır. Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak deüerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. "Doğru","Yanlış" ve "Bilmiyorum" şeklinde cevaplandırılan 550 maddeden oluşmaktadır. Yorumlaması için MMPI üzerine eğitim almış olmak gerekmektedir.